පරිවර්තන

La Symphonie Pastorate-Andre Gide- සාධු සංධ්වනිය

La Symphonie Pastorate යනු  1919 දී අන්ද්‍රේ ෂිද් විසින් රචිත ප්‍රංශ ජාතිකයන් අතර මහත් සේ ජනප්‍රිය වූ නවකතාවකි. ෂිද්ගේ අන් සියඵ කෘති වලට වඩා ප්‍රංශ ජාතිකයන් මහත් සේ කියවා ඇත්තේ එය වන අතර 1946 දී Jean Delannoy විසින් ප්‍රංශ චිත්‍රපටියකට නගන ලදි.මඩවල පඤ්ඤාවංස ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  "සාධු සංධ්වනිය"නමින් මෙය සිංහලට පරිවර්තනය කරන ලදි. "ප්‍රංශ ජාතික ගත්කත්‍රවරයෙකු අන්ද්‍රේ ෂිද් අසම්මත ජීවිතයක් ගත කළ අසමසම ප්‍රතිභාවක් පළ කල මහා ලේඛකයෙකි....