කෙටි කතා

පහන නිවුවා කටින් පිඹලා - මඩවල එස්. රත්නායක

  "මඩවල එස්.රත්නායකයන්ගේ කෙටිකතා තුලින් මූලික වශයෙන් උත්සහා කරන්නේ විසිවැනි සියවස මැද භාගයේ සිංහල සමාජය තුළ මතුව ආ සංකීර්ණ ස්වරූපය හා එය සාමාන්‍ය මිනිසාට බලපෑ ආකාරයන් මිශ්‍රණය කිරීමටය. ඔහුගේ කෙටිකතා වල සමාජ තරලය සවිස්තරාත්මකය. ඔහු තමා විෂය කොට ගන්නා සමාජය විස්තර කරමින් වඩාත් උත්සුක වනුයේ සමාජයේ බාහිර ස්වරූපය නිසා මිනිසුන් පත්වන්නා වූ දුක් ගැහැටද විෂය කර ගැනීමටය. මේ නිසා ඔහුගේ කෙටිකතා කියවන කල කතාව ආශ්‍රිත පරිසරයට පාඨකයා මනසින් පිවිසෙයි....

0 comments:

Post a Comment