පත්තර කියවමු


සිංහල පුවත්පත්

 • දිනමිණ - රාජ්‍ය-අයිතිය, දිනපතා
 • සිළුමිණ - රාජ්‍ය-අයිතිය, සතිපතා
 • ලංකාදීප - විජය-අයිතිය, දිනපතා
 • දිවයින - උපාලි-අයිතිය, දිනපතා
 • ලක්බිම - සුමති පුවත් පත්, දිනපතා
 • මව්බිම - ද ස්ටෑන්ඩඩ් නිවිස්පේපර්ස් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ්, සතිපතා
 • ඉරුදින - පෞද්ගලික අයිතිය, සතිපතා
 • ලංකා - ලංකා මල්ටි පබ්ලිෂර් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ්.
 • රිවිර - රිවිර මීඩියා කෝපරේෂන්, සතිපතා
 • රාවය - පෞද්ගලික අයිතිය, සතිපතා
 • සියත - පෞද්ගලික අයිතිය, සතිපතා

දෙමළ පුවත්පත් 

ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් 

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වි‍‍දේශීය ප්‍රකාශන

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

About

About

Total Visits

Search This Blog

recent posts

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

random posts

Join us on Facebook

Like us on facebook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Country Visits

recent posts

social counter

sponsor

Tips Tricks And Tutorials

Blogroll

Highlight 2

Highlight 2

Highlight 2

Highlight 2

recent posts

Country Visits

Flag Counter

Popular Posts