පත්තර කියවමු


සිංහල පුවත්පත්

 • දිනමිණ - රාජ්‍ය-අයිතිය, දිනපතා
 • සිළුමිණ - රාජ්‍ය-අයිතිය, සතිපතා
 • ලංකාදීප - විජය-අයිතිය, දිනපතා
 • දිවයින - උපාලි-අයිතිය, දිනපතා
 • ලක්බිම - සුමති පුවත් පත්, දිනපතා
 • මව්බිම - ද ස්ටෑන්ඩඩ් නිවිස්පේපර්ස් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ්, සතිපතා
 • ඉරුදින - පෞද්ගලික අයිතිය, සතිපතා
 • ලංකා - ලංකා මල්ටි පබ්ලිෂර් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ්.
 • රිවිර - රිවිර මීඩියා කෝපරේෂන්, සතිපතා
 • රාවය - පෞද්ගලික අයිතිය, සතිපතා
 • සියත - පෞද්ගලික අයිතිය, සතිපතා

දෙමළ පුවත්පත් 

ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් 

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වි‍‍දේශීය ප්‍රකාශන